Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детската градина, извършваща задължително предучилищно образование

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детската градина, извършваща задължително предучилищно образование

Детска градина " Снежанка" извършва следната административна услуга: 

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детската градина, извършваща задължително предучилищно образование

 

1.Правно основание за предоставянето на административната услуга:

- Закон за предучилищно и училищно образование ( чл.72) ;

- Наредба за предучилищно образование ( чл. 36) ;

2.Орган, който предоставя административната услуга:

До директора на  детска градина " Снежанка" 

3.Процедура за предоставяне на административната услуга:

За издаването на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детската градина не е необходимо заявяване. Издава се на всички деца, завършили задължителното по ЗПУО обучение.

4.Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Услугата не се предоставя по електронен път.

Срок на действие на документа :

Безсрочен

5. Такси или цени:

Не се дължат

6. Орган , осъществяващ контрол върху дейността на органа по  предоставянето на услугата:

Регионално управление на образованието.

Министерство на образованието и науката.

7.Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставяне на услугата:

     Отказът се обжалва по реда на административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд.

8.Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

odsnikolaevo@abv.bg

9. Начин на получаване на резултата от услугата

Лично от   родител / настойник на детето/ чрез упълномощено лице