ПРОЕКТ BG05M20P001-3.005-0004 " АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ"

ПРОЕКТ BG05M20P001-3.005-0004 " АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ"

ДЕТСКАТА ГРАДИНА РАБОТИ ПО ДЕЙНОСТ 1:

" ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ"

ДЕЙНОСТ 2 :

" ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ "